Left Right

LEGEA nr. 178 din 30 iulie 1934

Oct 25, 2012 | admin | Legislatie, Uncategorized | No Comments

LEGEA nr. 178 din 30 iulie 1934, pentru reglementarea contractului de consignatie

 

 

ART. 1
Contractul de consignaA?ie este convenA?iunea prin care una din pA?rA?i, numita consignant, Ai??ncredinA?eazA? celeilalte pA?rA?i, numita consignatar, mA?rfuri sau obiecte mobile spre a le vinde pe socoteala consignantului.
Bunurile ce se Ai??ncredinA?eazA? consignatarului se pot preda acestuia, toate deodatA? sau treptat, prin note sau facturi succesive, emise pe temeiul contractului.
ART. 2
Contractul de consignaA?ie, cum AYi orice convenA?iune privitoare la modificarea, transformarea sau desfiinA?area lui, se pot dovedi numai prin proba scrisA?.
ART. 3
Contractul de consignaA?ie nu transmite consignatarului proprietatea bunurilor ce i-au fost Ai??ncredinA?ate.
El este revocabil de cA?tre consignant Ai??n orice moment, chiar dacA? a fost Ai??ncheiat pe o durata determinata, afarA? de stipulaA?iune contrarA? Ai??n act.
Consignantul pA?streazA? toate drepturile asupra bunurilor Ai??ncredinA?ate AYi continua a putea dispune oricind de ele, afarA? de stipulaA?iune contrarA? Ai??n contract.
ART. 4
Consignantul poate relua AYi ridica, oricind, chiar dacA? contractul a fost Ai??ncheiat pe o durata determinata, toate sau parte din bunurile Ai??ncredinA?ate consignatarului, fA?rA? necesitatea unui preaviz.
Reluarea bunurilor se va putea face de consignant pe cale de ordonanta prezidentiala, Ai??n conformitate cu art. 66 bis al codului de procedura civilA? din Vechiul Regat.
Ordonanta prezidentiala se va da fA?rA? citarea pA?rA?ilor, dacA? contractul de consignaA?ie este autentic; cu citarea pA?rA?ilor dacA? contractul este sub semnatura privatA?. AZn acest ultim caz termenul pentru citarea pA?rA?ilor se va fixa pentru a doua zi de la primirea cererii.
Consignantul are dreptul de a ridica oricind bunurile, pe aceasta cale, chiar dacA? Ai??n contract s-ar fi stipulat o clauza de preaviz.
ART. 5
Consignatarul este obligat a lua toate mA?surile unui bun comerciant, pentru conservarea Ai??n buna stare a bunurilor ce i-au fost Ai??ncredinA?ate.
El rA?spunde de orice lipsa, pierdere sau deteriorare, provenitA? din culpa sa sau a agenA?ilor AYi prepuAYilor sA?i.
ART. 6
Consignatarul este obligat a asigura bunurile ce i-au fost Ai??ncredinA?ate, la o societate acceptatA? de consignant.
Asigurarea se va face de consignatar pentru o valoare cel puA?in egala cu preA?ul bunurilor, prevA?zut Ai??n contract sau Ai??n notele AYi facturile respective AYi astfel ca toate riscurile sa fie acoperite, Ai??ncepAi??nd din momentul expedierii bunurilor de cA?tre consignant.
Consignatarul este, de asemenea, obligat a plati cu regularitate primele de asigurare.
AZn caz de neasigurare sau de anulare a asigurA?rii din cauza neplatii la termen a primelor, consignatarul se considera, de drept, Ai??n culpa AYi va rA?spunde de orice lipsuri sau pagube produse prin caz fortuit sau forta majorA?.
AsigurA?rile de orice fel, contractate de consignatar, cu privire la bunurile predate Ai??n consignaA?ie, se considera de plin drept ca Ai??ncheiate Ai??n favoarea consignantului, cu conditiunea ca acesta sa notifice asiguratorului existenta consignatiei, Ai??nainte de plata despA?gubirilor.
ART. 7
AZn vederea identificarii bunurilor date Ai??n consignaA?ie, consignatarul este obligat a pA?stra mA?rfurile primite Ai??n ambalajele lor originale AYi a conserva intacte etichetele, mA?rcile AYi orice alte semne exterioare, astfel cum au fost aplicate de consignant.
AZn cazul cAi??nd contractul de consignaA?ie prevede un anumit loc de depozitare sau inmagazinare a bunurilor Ai??ncredinA?ate, consignatarul este oprit a muta sau a depozita Ai??n alt loc acele bunuri.
CAi??nd convenA?ia nu prevede un anumit loc de depozitare, consignatarul poate inmagazina sau depozita mA?rfurile Ai??ncredinA?ate lui, numai Ai??n localuri a cA?ror folosinta o are pe baza de acte scrise cu data certa sau vizate de AdministraA?ia financiarA?, fiind obligat a face cunoscut de Ai??ndatA? consignantului, locul de depozitare a mA?rfurilor AYi orice mutare a lor.
ART. 8
Consignantul este Ai??n drept a controla AYi verifica, oricind, mA?rfurile Ai??ncredinA?ate consignatarului AYi a proceda la inventarierea lor. Pentru exercitarea acestui drept, consignatarul va obA?ine, oricind, la cerere, ordonanta prezidentiala, potrivit dispoziA?iunilor art. 4 din prezenta lege.
ART. 9
Consignatarul este obligat a comunica Ai??n scris consignantului vitiile aparente sau ascunse ale bunurilor Ai??ncredinA?ate.
AZn caz de necomunicare, se considera ca bunurile au fost primite de consignatar Ai??n buna stare.
Comunicarea vitiilor aparente se va face Ai??n termen de doua zile, ori de cAi??te ori un timp mai lung n-ar fi necesar, din cauza condiA?iunilor Ai??n care se afla bunurile trimise.
Comunicarea vitiilor ascunse se va face Ai??n termen de doua zile de la descoperirea lor.
OdatA? termenele de mai sus expirate, consignatarul nu mai poate fi primit sa invoce exonerarea sa, pe temeiul acestor vitii.
ART. 10
Toate cheltuielile de conservare AYi desfacere a bunurilor predate, Ai??n consignaA?ie, privesc pe consignatar, afarA? de stipulatiunile contrare.
ART. 11
Consignatarul nu poate vinde sau instraina bunurile ce i-au fost Ai??ncredinA?ate Ai??n consignaA?ie decAi??t Ai??n condiA?iunile prevA?zute Ai??n contract.
Consignantul poate modifica oricind, Ai??n mod unilateral, condiA?iunile de vAi??nzare, dacA? contractul nu prevede altfel. ModificA?rile sAi??nt obligatorii pentru consignatar, din momentul Ai??n care Ai??i vor fi aduse la cunostinta Ai??n scris.
AZn tacerea contractului asupra condiA?iunilor de vAi??nzare AYi Ai??n lipsa de dispoziA?iune scrisA? din partea consignantului, consignatarul nu poate vinde bunurile ce i-au fost Ai??ncredinA?ate, decAi??t contra numerar AYi la preA?urile curente ale pieA?ei.
ART. 12
AZn cazul cAi??nd prin contract nu s-a prevA?zut retributia sau beneficiul consignatarului, acesta va avea dreptul numai la suprapreturile ce va obA?ine din vinzari, adicA? la diferenA?a Ai??ntre preA?urile efectiv realizate din vinzarile fA?cute AYi preA?urile prevA?zute Ai??n contractul de consignaA?ie sau notele, facturile, AYi dispoziA?iile consignantului.
AZn cazul Ai??n care nici prin contract, nici prin notele, facturile sau dispoziA?iile consignantului nu s-a prevA?zut nici un preA?, iar vAi??nzarea se va face de cA?tre consignatar la preA?ul curent, conform art. 11, alin. 3, consignatarul se va putea adresa justiA?iei pentru fixarea retributiei sale.
ART. 13
AZn caz de vAi??nzare pe credit a bunurilor date Ai??n consignaA?ie, creanta pentru preA?ul datorat aparA?ine consignantului.
Fata de debitori AYi de terA?i, consignatarul va putea face, Ai??n mod valabil, orice acte asupra creanA?ei AYi Ai??n special va putea primi plata, urmA?ri Ai??ncasarea ei AYi lua orice mA?suri de asigurare.
La prima cerere a consignantului, consignatarul este obligat a notifica debitorului originea AYi natura creanA?ei. Din momentul comunicA?rii acestei notificA?ri consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire la creanta respectiva, acest drept aparA?inAi??nd numai consignantului.
AZnainte de notificare sau Ai??n caz de refuz din partea consignatarului de a notifica, consignantul va putea popri oricind sumele datorate Ai??n miinile debitorilor, fA?rA? dare de cauA?iune.
ART. 14
DacA? prin contract se acorda consignatarului dreptul de a face vinzari pe credit, fA?rA? a se preciza condiA?iunile, consignatarul va putea acorda credite numai cA?tre comercianA?ii din bransa respectiva pe termene de maximum 90 zile, pe baza de cambii acceptate sau bilete la ordin.
ART. 15
Consignantul este oricind Ai??n drept a interzice consignatarului vinzarile pe credit cA?tre anumite firme sau persoane anume determinate, chiar dacA? prin contract consignatarul a fost Ai??mputernicit a face vinzari pe credit, cu sau fA?rA? restrictii. Oprirea este obligatorie pentru consignatar din momentul Ai??n care Ai??i va fi adusA? la cunostinta Ai??n scris.
ART. 16
AZn lipsa de stipulaA?iune contrarie, consignatarul este solidar rA?spunzA?tor fata de consignant, de plata la termen a preA?ului mA?rfurilor vAi??ndute de el pe credit.
ART. 17
Consignatarul este obligat a contabiliza toate operaA?iunile referitoare la bunurile Ai??ncredinA?ate lui Ai??n consignaA?ie, Ai??n asa mod Ai??ncA?t controlul AYi verificarea lor sa se poatA? face cu usurinta.
Prin contractul de consignaA?ie se poate stipula obligaA?iunea pentru consignatar de a tine unul sau mai multe registre speciale pentru trecerea operaA?iunilor referitoare la bunurile Ai??ncredinA?ate Ai??n consignaA?ie. Registrele speciale pentru operaA?iunile de consignaA?ie vizate de tribunal, vor fi A?inute dupA? normele prevA?zute de codul de comerA? al vechiului Regat.
AZn cazul cAi??nd contractul prevede obligaA?iunea pentru consignant de a tine registre speciale, el este obligat a prezenta, oricind aceste registre la prima cerere a consignantului. Pentru a proceda la examinarea AYi verificarea registrelor speciale de consignaA?ie, consignantul este Ai??n drept a obA?ine ordonanta prezidentiala Ai??n modul prevA?zut la art. 4 din prezenta lege.
ART. 18
Consignatarul este obligat a Ai??nAYtiinA?a pe consignant, la epocile prevA?zute Ai??n contract, de toate vinzarile fA?cute de el din bunurile ce i-au fost Ai??ncredinA?ate Ai??n consignaA?ie, Ai??nAYtiinA?area va trebui sa arate, Ai??n mod precis, bunurile vAi??ndute contra numerar AYi cele vAi??ndute pe credit, indicindu-se pentru aceasta din urma numele AYi adresa exactA? a fiecA?rui debitor, suma datoratA?, termenul de plata acordat AYi cambiile sau garanA?iile primite.
AZn caz de tA?cere a contractului, consignatarul este obligat a face Ai??nAYtiinA?area vinzarilor cel mai tirziu la finele fiecA?rei saptamini pentru toate operaA?iunile saptaminii respective.
ART. 19
Consignatarul este obligat a remite AYi preda consignantului, la epocile prevA?zute Ai??n contract, preA?ul tuturor bunurilor vAi??ndute de el contra numerar AYi toate sumele rezultate din Ai??ncasarea creanA?elor provenite din vAi??nzarea acestor bunuri, pAi??nA? la concurenta preA?urilor lor, precum AYi cambiile AYi garanA?iile primite de la cumpA?rA?tor.
AZn cazul cAi??nd contractul nu prevede epoca remiterii, consignatarul este obligat a preda consignantului, cel mai tirziu la finele fiecA?rei saptamini, toate sumele de bani, cambiile AYi garanA?iile mai sus prevA?zute.
PAi??nA? la remiterea lor, consignatarul nu poate face nici un act de dispoziA?ie asupra sumelor de bani sau a valorilor rezultate din vAi??nzarea bunurilor deA?inute de el Ai??n consignaA?ie, fiind simplu depozitar al lor.
ART. 20
Consignatarul nu poate exercita fata de consignant nici un drept de retenA?ie, nici asupra bunurilor Ai??ncredinA?ate lui Ai??n consignaA?ie, nici asupra sumelor sau a valorilor rezultate din vAi??nzarea acestor bunuri.
ART. 21
AZn caz de faliment al consignatarului, consignantul va putea revendica bunurile Ai??ncredinA?ate sau preA?ul lor care nu fusese plA?tit Ai??n bani, sau altfel.
ART. 22
PA?rA?ile pot conveni ca consignatarul sa fie obligat a preda consignantului cambii sau orice alte garanA?ii pentru asigurarea valorii bunurilor Ai??ncredinA?ate AYi a exactei indepliniri a Ai??ndatoririlor contractuale, fA?rA? ca prin aceasta sa se schimbe caracterele AYi efectele contractului de consignaA?ie.
AZn caz de ridicare a bunurilor Ai??ncredinA?ate, consignantul poate pA?stra cambiile AYi celelalte garanA?ii ce i-au fost date, pentru asigurarea plA?A?ii preA?ului mA?rfurilor ce se va constata ca au fost vAi??ndute sau lipsesc, a sumelor Ai??ncasate dar neremise de consignatar, cum AYi a daunelor cauzate.
ART. 23
Se va pedepsi cu Ai??nchisoare de la 2 luni pAi??nA? la 2 ani AYi cu amenda de la 10 000 – 100 000 lei, fA?rA? a se putea acorda circumstanA?e atenuante, consignatarul:
1. Care-AYi va Ai??nsuAYi bunurile Ai??ncredinA?ate Ai??n consignaA?ie, sau le va instraina Ai??n alt mod sau Ai??n alte condiA?iuni decAi??t acelea prevA?zute Ai??n contract, sau nu le va restitui consignantului la cerere.
2. Care nu va remite consignantului sumele de bani, cambiile sau valorile Ai??ncasate sau primite de el, drept preA? al bunurilor vAi??ndute, Ai??n modul arA?tat la art. 19 din prezenta lege.
3. Care la cererea consignantului nu va face de Ai??ndatA? notificA?rile prevA?zute la art. 13, al. 3 din prezenta lege.
ART. 24
Se va pedepsi cu Ai??nchisoare de la o luna pana la un an, fA?rA? a se putea acorda circumstanA?e atenuante, consignatarul:
1. Care, cu rea credinA?a, nu va face consignantului Ai??nAYtiinA?A?rile prevA?zute la art. 18 din prezenta lege.
Se considera de rea credinA?a consignatarul care, Ai??n termen de trei zile libere de la cererea scrisA? a consignantului, nu i-a fA?cut Ai??nAYtiinA?area sus arA?tatA?.
2. Care, cu buna AYtiinA?a, va face consignantului instiintari neexacte privitoare la situaA?iunea vinzarilor AYi Ai??ncasA?rilor fA?cute de el
3. Care nu va notifica consignantului orice urmA?rire Ai??ndreptatA? asupra bunurilor Ai??ncredinA?ate lui Ai??n consignaA?ie sau asupra valorilor rezultate din vAi??nzarea lor, de Ai??ndatA? ce va fi avut cunostinta de acele urmA?riri.
4. Care va inlatura, va distruge, va deteriora sau va face sa se Ai??nlA?ture, distruga sau deterioreze ambalajele, etichetele, mA?rcile sau orice alte semne exterioare aplicate de consignant asupra mA?rfurilor Ai??ncredinA?ate Ai??n consignaA?ie.
5. Care va depozita sau muta mA?rfurile Ai??ncredinA?ate lui Ai??n consignaA?ie Ai??n contra dispoziA?iunilor contractului sau a art. 7 din prezenta lege.
6. Care nu va pune la dispoziA?ia consignantului, la cererea acestuia, registrele speciale de consignaA?ie Ai??n cazul cAi??nd contractul prevede A?inerea unor asemenea registre.
ART. 25
AZn cazul Ai??n care delictele prevA?zute de articolele precedente ar fi sA?vA?rAYite de o persoana juridicA?, pedepsele de mai sus se vor aplica reprezentanA?ilor legali AYi prepuAYilor vinovaA?i.
Deosebit de pedeapsa aplicatA? reprezentanA?ilor AYi prepuAYilor, persoana juridicA? este solidar responsabilA? cu prepuAYii sau reprezentanA?ii , pentru repararea daunelor cauzate consignantului AYi se va pedepsi cu amenda civilA? de 10 000 – 100 000 lei.
ART. 26
Pasuirile AYi toleranA?ele acordate consignatarului de cA?tre consignant, pentru predarea sumelor sau valorilor, sau pentru restituirea mA?rfurilor, precum AYi primirea de cambii sau alte garanA?ii de cA?tre consignanti, nu inlatura aplicaA?iunea art. 23 – 25 din prezenta lege.
ART. 27
(Modificat la 1 Aprilie 1936). Contractul de consignaA?ie este supus unui impozit proporA?ional de 0,75 % asupra valorii creditului Ai??n mA?rfuri fixate de pA?rA?i Ai??n act indiferent de valoarea cantitA?A?ilor de mA?rfuri ce se predau Ai??n decursul exerciA?iului, adicA? durata lui este de maximum un an.
Impozitul proporA?ional este de 1,50 % pentru contractele Ai??ncheiate pe un termen mai lung sau fA?rA? durata determinata.
Cei ce nu vor plati impozitul la formarea actului se vor pedepsi pe lAi??ngA? plata impozitului AYi la o amenda egala cu de trei ori impozitul datorat.
Constatarea contravenA?iilor AYi cA?ile de atac, sunt cele prevA?zute Ai??n legea timbrului.
ART. 28
Art. 66 bis din procedura civilA? a vechiului Regat se extinde AYi Ai??n provinciile unite, Ai??n ceea ce priveAYte aplicaA?iunea acestei legi.
ART. 29
Aceasta lege se aplica atAi??t contractelor de consignaA?ie care se vor Ai??ncheia dupA? publicarea ei Ai??n Monitorul Oficial, cAi??t AYi a contractelor de consignaA?ie care la data publicA?rii, se gA?sesc Ai??n curs de executare, pentru tot ce priveAYte raporturile viitoare Ai??ntre consignant AYi consignatar.
ART. 30
Orice dispoziA?iuni contrare prezentei legi, sunt AYi rA?mAi??n abrogate. androgel pump price in thailand, voltaren cream. prednisone 5mg for dogs, Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. prednisone 5mg for dogs, prednisone 5mg for dogs, prednisone 5mg for dogs, prednisone 5mg for dogs, prednisone 5mg for dogs, prednisone 5mg for dogs, prednisone 5mg for dogs. kamini sildenafil oral jelly.

Comments are closed.