Left Right

Acte

I.Servicii notariale

II. Servicii conexe

I. Servicii notariale

Biroul nostru va oferă toate serviciile prevazute de art.8 din Legea notarilor publici si a activității notariale, cum ar fi

Consultatii juridice notariale

Dezbateri succesorale (mosteniri) – acte necesare:

  • certificatul de deces al defunctului/ei in original;
  • certificatul de casatorie al defunctului in original;
  • certificat de nastere pentru mostenitori (alte acte din care rezulta rudenia), in original;
  • certificat de casatorie al mostenitoarelor care si-au schimbat numele prin casatorie, in original;
  • cerere pentru deschiderea procedurii succesorale sau anexa 24 de la primaria ultimului domiciliu al defunctului, daca sunt aduse la masa succesorala bunuri imobile;
  • acte de proprietate in original pentru bunurile mobile si/sau imobile aduse la masa succesorala, dupa caz: Certificat de actionar si extras de cont de la Depozitarul Central SA Bucuresti (pentru actiuni), extrase de cont (pentru sume de bani aflate in contul defunctului), adeverinta de la administratia cimitirelor, Contract de Concesiune (pentru locurile de veci), certificat de inmatriculare/carte de identitate (pentru autoturism) Titlu de Proprietate, Contract de Vanzare Cumparare, Contract de Schimb, Contract de Intretinere, Contract de Donatie, Autorizatie de Construire, Certificat de Mostenitor sau Sentinta Civila ramasa definitiva si irevocabila, Adeverinta de reconstituire a dreptului de proprietate si procesul verbal de punere in posesie(pentru bunuri imobile);
  • certificat de atestare fiscala de la primarie, in functie de localitatea in care este situat imobilul (unde se plateste impozitul pentru imobilul sau autoturismul adus la masa succesorala);
 • CI/BI mostenitori, in original;
 • Declaratii de acceptare/de renuntare, testament, in original, daca exista;
 • 2 martori care l-au cunoscut/au cunoscut-o pe defunct/a, cu BI/CI in original.

Testamente – sunt avute in vedere 2 cazuri:

 1. legatar universal (lasa toate bunurile ce se afla in patrimoniul testatorului la data decesului), acte necesare: BI/CI atestator si legatar, in original;
 2. legatar particular ( lasa un anumit imobil, loc de veci etc. care se afla in propietatea testatorului), acte necesare: actele de proprietate (dupa caz), enumerate si la dezbaterile succesorale, BI/CI atestator si legatar, in original.

Contracte de vanzare / donatie / schimb / intretinere- acte necesare:

I : Acte de proprietate, care pot fi:

a) de natura contractuala:

– diferite tipuri de contracte translative de proprietate autentificate fie de fostul Notariat de Stat Judetean, fie de un notar public (contract de vanzare, de schimb, de intretinere, de donatie, conventie de dare in plata); Daca in actul de proprietate este mentionat ca plata pretului a fost facuta in rate sau prin imprumut de la banca sau orice persoana fizica/juridica, este necesara prezentarea dovezii de achitare integrala a pretului view (declaratie autentificata la notar sau incheiere eliberata de ANCPI-OCPI competent).

b) de natura succesorala/prin partaj:

– certificatul de mostenitor, contractul de partaj autentificat la notariat sau sentinta civila ramasa definitiva si irevocabila, in original, insotite de actele de provenienta anterioara;

c) prin edificare(construire):

– certificat de urbanism, autorizatie de construire, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

d) prin restituire/reconstituire/constituire:

– titlu de proprietate, dispozitie administrativa de restituire, sentinta civila ramasa definitiva si irevocabila, acte doveditoare acces teren, daca acesta nu are acces la drumul public;

III. Incheierea de inscriere in cartea funciara a imobilului emisa de biroul de carte funciara de pe langa judecatorie sau de cel din cadrul ANCPI;

IV. Certificat de atestare fiscala, eliberat de primaria in care este situat imobilul;

Atentie!!! Certificatul de atestare fiscala este valabil doar in luna in care se emite si trebuie sa contina: numele corect al tuturor co/proprietarilor, adresa imobilului, suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau curti constructii etc.), suprafata constructiei, faptul ca nu sunt datorii consemnate in rolul fiscal.

V. CI/BI ale partilor care semneaza contractul;

VI. Certificate de casatorie ale partilor, daca este cazul;

VII. Extras de carte funciara pentru autentificare este obtinut in baza unei cereri facute de proprietar sau imputernicitii acestuia la biroul notarial, cu 3 zile inainte de data programata pentru semnarea contractului in forma autentica;

Atentie!!!! Extrasul de carte funciara de autentificare este valabil 10 zile de la data eliberarii lui;

VIII. Dovada achitarii cheltuielilor de intretinere pentru apartament, eliberata de Asociatia de Proprietari si ultimele chitante la utilitati, in cazul in care obiectul contractului il constituie un apartament, la data semnarii contractului in forma autentica;

IX. Ultimele chitante care dovedesc ca au fost platite debitele catre furnizorii de utilitati publice (apa, gaze, salubritate, RENEL);

X. Adeverinta de rol de la primaria competenta, in cazul in care obiectul contractului il constituie un teren, daca primaria elibereaza;

XI. Certificat constatator, actul constitutiv, care sa ateste calitatea semnatarilor ( asociati, administratori etc.) si certificat de inregistrare, dupa caz, hotararea AGA etc., in cazul in care una din parti este societate comerciala;

XII. Certificat medico-legal, care sa ateste faptul ca vanzatorul are discernamant la data incheierii actului in forma autentica, daca este cazul (vanzatorul are o varsta inaintata, este suspect de o boala psihica) sau daca partile solicita,

In cazul in care, din analiza dosarului se constata ca sunt necesare si alte acte, in functie de specificul fiecarui client, pentru completarea dosarului se solicita proprietarului prezentarea actelor, pana la incheierea contractului de vanzare cumparare.

Contracte de partaj / lotizare / alipire – acte necesare:

Acte de proprietate din cele mentionate la pct.I, certificat de urbanism (dupa caz), documentatie cadastrala de alipire/dezmembrare, in original;

Contracte de ipoteca, gaj, imprumut – acte necesare:

Acte de proprietate din cele mentionate la pct.I, Incheierea de Intabulare in cartea funciara, documentatia cadastrala, cetificat de atestare fiscala, contractul de credit, extrasul de carte funciara pentru autentificare, care urmeaza acelasi regim descris la pct. VII, CI/BI ale partilor, procura imputernicitului bancii/creditoarei/garantului

Contracte de inchiriere / comodat – acte necesare:

Acte de proprietate din cele mentionate la pct.I, daca obiectul contractului este un imobil sau cartea de certificat de inmatriculare/carte de identitate, daca obiectul contractului este un autoturism; BI/CI parti;

Declaratii autentice – acte necesare:

BI/CI declarant;

Procuri speciale si generale – acte necesare:

BI/CI mandant si mandatar si acte necesare, dupa specificul fiecarei procuri;

Legalizari de copii ale unor inscrisuri – acte necesare:

Inscrisurile in original;

Legalizari de semnatura – acte necesare:

BI/CI;

Legalizarea semnaturii unui traducator (lista traducatori) – acte necesare:

Actul tradus si semnat de traducator, cu un exemplar pentru biroul notarial;

Darea de data certa unor inscrisuri – acte necesare:

Actul pentru care se solicita data certa, cu un exemplar in plus pentru biroul notarial;

Acte constitutive si aditionale pentru societati comerciale – acte necesare:

Dovada rezervarii denumirii noii societati, al sediului, BI/CI asociati, actul constitutiv, certificatul de inregistrare si certificatul constatator ale societatii.

Important:

Toate aceste servicii intra in competenta exclusiva a notarului public si pot fi solicitate de orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, printr-o cerere scrisa.

Actele incheiate in fata notarului sunt de autoritate publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.

Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de alte institutii din Romania (vezi ghidul pentru utilizarea apostilei).

Pentru orice întrebări legate de activitatea notariala sau actele încheiate de notarul public, va rugam consultati pagina Intrebari.

II. Servicii conexe

Servicii de înscriere in “Registrul National de Publicitate Mobiliara

Acte necesare:

 • BI/CI a celui care solicita înscrierea sau procura autentica (pentru stingere, solicitarea o poate face creditorul, personal sau prin procura autentica);
 • Completarea unui formular, dupa caz :

Formulare pentru înscrierea avizelor de ipoteca mobiliare (pentru a avea acces la ele, țineți apăsat CTRL+CLICK, pentru a urma legatura)

Formulare pentru inscrierea avizelor de fiducie

Formulare pentru inscrierea avizelor de garantie referitoare la creantele bugetare